Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Материали

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Публикации


1.
НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ – НАЧИН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА
NEW BUSINESS MODELS – WAY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL FARMS
Божура Фиданска


НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ – НАЧИН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА
FAMILY FARMS IN BULGARIA – CHALLENGES AND PERSPECTIVES AFTER 2020

Божура Фиданска
Bozhura Fidanska

Институт по аграрна икономика, гр. София
Institute of agricultural economics, Bulagaria

Е-mail: bojura_fidanska@abv.bg

Резюме

След присъединяването на България в ЕС 2007 г. броя на малките стопанства непрекъснато намалява като през последните години намалението достига 50%. В резултат на това селските райони и особено планинските райони губят своята икономическа жизнеспособност, проблемите с демографската криза и липсата на работна ръка се задълбочават и се губят ценни местни ресурси. Изследването разглежда и проучва сравнително нова тема за въвеждането и използването на нови бизнес модели при стартирането на земеделски бизнес, което е основният път предпочитан от политиката на ЕС за развитие на селските райони. Целта на статията е да се идентифицират и предложат бизнес модели, които ще допринесат за оптималното използване на ресурсите, повишаване на икономическото равнище на малките стопанства. Изведени са предимствата на малките стопанства, техните потребности и са очертани трудностите, пред които са изправени за стартиране на семеен бизнес. Резултатите от изследването категорично показват, че малките стопанства следва да се трансформират чрез по-голяма интеграция на пазара, с по-висока ефективност на производството (например нови технологии и въвеждане на дигитални услуги), включване на стопански алтернативни икономически дейности, включително добавяне на стойност към местните продукти и др.

Ключови думи: малки стопанства, бизнес модели, предприемачество, селски райони

Abstract

Since Bulgaria’s accession to the EU in 2007, the number of small farms has been steadily decreasing, with a decrease of 50% in recent years. As a result, rural areas, and especially mountain areas, are losing their economic viability, and problems with the demographic crisis and the lack of labor are deepening and valuable local resources are being lost. The study examines and explores a relatively new topic on the introduction and use of new business models in starting up a farming business, which is the main path preferred by EU rural development policy. The purpose of the article is to identify and propose business models that will contribute to the optimal use of resources, enhancing the economic level of small farms. The advantages of small farms, their needs and the difficulties they face for starting a family business are outlined. The results of the study strongly indicate that small farms need to be transformed through greater market integration, higher production efficiency (new technologies and the introduction of digital services), the integration of economic alternative economic activities, including the addition of value to local products and more.

Key words: small farms, business models, entrepreneurship, rural areas


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.32 MB]2.
ФАМИЛНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД 2020
FAMILY FARMS IN BULGARIA – CHALLENGES AND PERSPECTIVES AFTER 2020
Росица Белухова-Узунова, Крум Христов


ФАМИЛНИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД 2020
FAMILY FARMS IN BULGARIA – CHALLENGES AND PERSPECTIVES AFTER 2020

Росица Белухова-Узунова, Крум Христов
Rosica Beluhova-Uzunova, Krum Hristov

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: rosicab_uzunova@abv.bg

Резюме

Семейното фермерство играе ключова роля в българското земеделие като източник на заетост и доходи в селските райони. Затова е важно да се фокусира вниманието върху възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени тези стопанствата. Проучването се базира на данни от Евростат и прилага исторически и сравнителен метод. Резултатите показват, че семейните стопанства са преобладаваща структура в българския аграрен сектор, като формират над 94% от общия брой ферми в страната. Членовете на семейството представляват 92% от работната сила. От друга страна, семейните ферми концентрират само 38% от ИЗП и генерират по-малко от 47% от стандартната продукция в България. Те са изправени пред редица трудности, свързани с ограничения достъп до финансова подкрепа и ниската конкурентоспособност и инвестиционна активност. Европейската и националната селскостопанска политика следва да бъдат преразгледани с цел да се отговори на възникващите предизвикателства. Семейните стопанства са важен буфер за бедността и ще формират облика на земеделието в бъдещето. Поради това е необходимо да се подчертае тяхната роля и оптимизира тяхната подкрепа с цел иновации и постигане на устойчиво развитие.

Ключови думи: ОСП, реформи, финансова подкрепа

Abstract

Family farming plays key role in Bulgarian agriculture as a source of employment and income in rural areas. Therefore it is important to focus the attention on opportunities and challenges these holdings face. In the study are applied comparative, historical and logical methods of analyses. The survey is based on the data provided by Eurostat. The results indicate that family farms are predominant structures in Bulgarian agricultural sector, representing over 94% of the total number of farms in the country. The family members are 92% of the work force in these holdings. On the other hand, family farms concentrate only 38% of UAA and generate less than 47% of the standard output in Bulgaria. They face challenges related to limited access to financial support and low competitiveness and investment activity. In other to address the emerging issues European and national agricultural policy should be revised. Family farms are very important for eliminating poverty and shaping food future. Therefore, it is necessary to highlight their role and support them to innovate and achieve sustainable development.

Key words: CAP, reforms, financial support


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.46 MB]3.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РОЛЯТА НА БИЗНЕСА
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ROLE OF BUSINESS
Валерия Шаркова


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РОЛЯТА НА БИЗНЕСА
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ROLE OF BUSINESS

Валерия Шаркова
Valeria Sharkova

Технически университет София, филиал Пловдив
Technical University of Sofia – Branch Plovdiv

Е-mail: valeriq_sharkova1@abv.bg

Резюме

Устойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономически, екологични, социални. То е стремеж за политика и начин на живот на населението и преди всичко – състояние на икономиката. Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние да отговори на нуждите на съвременното общество в дългосрочен план. Колелото на прогреса се върти само в условията на икономическа свобода, уважение на частната собственост и равенство пред закона, които се осигуряват от институционалната рамка. Хората със сърца и умове – комбинацията от човешко въображение и воля за успех – това е критичният ресурс, който осигурява устойчивост. Той работи най-ефективно в условията на неограничена обмяна на стоки и услуги, достъп до знание и споделяне на идеи, а интернет вече премахва всички физически бариери пред мощта му. Всичко това се случва не въпреки, а благодарение на ръста на населението, потреблението на ресурси и богатството, които поддържат затворен цикъл на натиск и реакция. Бъдещите поколения също ще трябва да поддържат колелото на прогреса в движение, така че най-доброто, което можем да направим, е да запазим рамковите условия и да им дадем знанията и волята.

Ключови думи: economic growth, efficiency, strategy

Abstract

Sustainable development has various aspects – managerial, economic, environmental, social. It is an aspiration for politics and way of life of the population and above all – the state of the economy. The concept of sustainable development envisages economic growth that is able to meet the needs of modern society in the long run. The wheel of progress revolves only in conditions of economic freedom, respect for private property and equality before the law, which are provided by the institutional framework. People with hearts and minds – the combination of human imagination and the will to succeed – is the critical resource that provides sustainability. It works most effectively in the face of unlimited exchange of goods and services, access to knowledge and sharing of ideas, and the Internet already removes all the physical barriers to its power. All this happens not despite, but thanks to population growth, consumption of resources and wealth that maintain a closed cycle of pressure and response. Future generations will also need to keep the wheel of progress moving, so the best we can do is to preserve the framework conditions and give them the knowledge and the will.

Key words: economic growth, efficiency, strategy


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.07 MB]4.
СЕМЕЙНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
FAMILY FARM AND INCOME SUPPORT POLICIES
Елена Запрянова, Иван Пенов
Elena Zapryanova, Ivan PenovСЕМЕЙНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
FAMILY FARM AND INCOME SUPPORT POLICIES

Елена Запрянова, Иван Пенов
Elena Zapryanova, Ivan Penov

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: elena_zaprqnova@yahoo.com

Резюме

Фамилните земеделски стопанства са основната форма на организация в селското стопанство и играят важна роля за развитието на земеделието и селските райони. Те се характеризират с това, че в тях обикновено са заети членовете на едно домакинство. Целта на проучването е на базата на анализ на конкретно стопанството и на влиянието на подпомагането върху доходите на семейството да се направят препоръки за развитието на политиките в тази насока. За постигането на целта е разработен икономико-математически модел и са изследвани осем сценария с различно ниво на подпомагане. Основният извод е, че фермата би могла да функционира и без да получава подкрепа. Дохода, които се получава при този сценарий е достатъчен да осигури среден стандарт на живот на семейството. Подкрепата по линия на ОСП, обаче помага за по-бързото развитие на стопанството.

Ключови думи: фамилни стопанства, ОСП, директни плащания, икономико-математически модел

Abstract

Family farms are the main form of organization in agriculture and play an essential role in the development of rural areas. One of the main characteristics of the family farms is that the members of the households work in them. The purpose of the study is, based on an analysis of a real farm and the impact of direct support on family income, to draw recommendations for policy development in this direction. In order to achieve this goal, an economic-mathematical model was developed, and eight scenarios with different levels of support were examined. The main conclusion is that the farm could operate without receiving support because the income generated by this scenario is sufficient to provide an average standard of living for the family. However, CAP support helps its faster development.

Key words: family farms, CAP, direct payments, economic-mathematical model


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [887.21 KB]5.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МСП В ОБЩИНА БАНСКО
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF SME’s IN BANSKO MUNICIPALITY
Павлина Михайлова, Крум ХристовПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МСП В ОБЩИНА БАНСКО
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF SME’s IN BANSKO MUNICIPALITY

Павлина Михайлова, Крум Христов
Pavlina MIhaylova. Krum Hristov

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: proeconomics@abv.bg

Резюме

Целта на изследването е да се проучат, анализират и обобщят предизвикателствата пред които е изправен дребният и среден бизнес в община Банско и да се предложат варианти за преодоляването им. Търсенето на способи за развитие и подкрепа на малкия и среден бизнес е породено от факта, че той е гръбнака на икономиката и ключова предпоставка за наличието на конкуренция и свободни пазари и устойчиво развитие. Анализът разкрива редица предизвикателства, които водят до влошаване на икономическото развитие на малкия и среден бизнес и пораждат риск от фалити. За да бъдат преодолени те е необходимо да се работи в няколко насоки: (1) Въвеждане на промени свързани с облекчаване на данъчната тежест върху дребния бизнес. (2) Разработване на целенасочени програми за подкрепа на МСП; и (3) Предприемане на мерки за ограничаване на административната тежест и опростяване на процедурите за дребния бизнес.

Ключови думи: програми за финансиране, дигитализация, административна тежест

Abstract

The aim of the study is to explore, analyze and summarize the challenges facing small and medium businesses in Bansko municipality and propose options to overcome them. The reasons for exploring ways to develop and support small and medium-sized businesses are due to the fact that it is the cornerstone of the economy and a key factor in the presence of competition and free markets and sustainable development. The analysis reveals a number of challenges that lead to the deterioration of the economic development of small and medium-sized businesses and pose a risk of bankruptcy. In order to overcome them, it is necessary to work in several directions: (1) Introducing changes related to reducing the tax burden on small businesses. (2) Developing targeted support programs for SMEs; and (3) introducing measures to reduce the administrative burden and simplifying the procedures for small businesses.

Key words: financing programs, digitalization, administrative burden


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.56 MB]6.
РЕГИОНАЛНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
REGIONAL RESTRUCTURING OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA
Росица Белухова-УзуноваРЕГИОНАЛНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
REGIONAL TRANSFORMATIONS IN BULGARIAN AGRICULTURE

Росица Белухова-Узунова
Rosica Beluhova-Uzunova

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: rosicab_uzunova@abv.bg

Резюме

Развитието на българското земеделие е свързано със значителни структурни трансформации през последните десетилетия. В контекста на новия програмен период след 2020 г. е необходимо бъдат очертани и адресирани основните предизвикателствата пред сектора. Целта на изследването е да се анализират структурните промени в българския аграрен сектор и да се откроят основните възможности за по-балансирано териториално развитие. В проучването са използвани показателите коефициент на специализация и Herfindahl-Hirschman индекс, като основни индикатори на национално и регионално ниво. След присъединяването към ЕС се наблюдава възходяща тенденция на развитие при екстензивните производства и предизвикателства в сектора на животновъдството. След членството в Съюза се регистрира спад в ролята на селското стопанство на национално и регионално ниво. Секторът има най-висок дял в Северозападен регион и другите части в Северна България. Южният централен регион се откроява с най-балансирано секторно развитие, докато регионите на Северна България се характеризират с висока степен на специализация, главно в екстензивното растениевъдство. Необходимо е аграрната политика на национално ниво да се преосмисли и реформира. Възможности за това след 2020 г. могат да се търсят в нови модели за регионално развитие, насочени към специфичните особености на селските райони.

Ключови думи: развитие на селските райони, структурни промени, аграрна политика

Abstract

The development of the Bulgarian agriculture has been associated with significant structural transformations in the past decades. In the context of the new programming period post 2020 number of challenges should be outlined and addressed. The aim of the study is to observe the structural changes in the Bulgarian agricultural sector and to highlight the main opportunities for more balanced territorial development. In the survey are applied Specialization ratio and Herfindahl-Hirschman Index (HHI) as main measures of structural transformation at national and regional level. After the accession to the EU there is an upward trend in extensive crop production and challenges in the livestock sector. After the EU membership, there is a decline in the role of agriculture at national and regional level. The sector has the highest share in the North-West region and other parts of North Bulgaria. South Central Region has the most balanced sectorial development, while the regions of Northern Bulgaria are characterized by high levels of specialization, mainly in extensive crop production. In order to address the main challenges national agricultural policy should be reformed. Therefore new models for regional development directing the specific features of the rural areas can be considered as an option for the post 2020 period.

Key words: rural development, structural changes, agricultural policy


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.31 MB]7.
ТЕОРИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
THEORY OF DIFFUSSION OF AGRICULTURAL INNOVATION
Добри ДунчевТЕОРИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
THEORY OF DIFFUSSION OF AGRICULTURAL INNOVATION

Добри Дунчев
Dobri Dunchev

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: dobri.dunchev@yahoo.com

Резюме

Иновациите в селското стопанство се считат за ключов фактор при преодоляването на редица глобални предизвикателства, свързани с качеството на храните, продоволствената сигурност, ограничеността на ресурсите и тяхното неравномерно разпределение. От друга страна, процесът на разпространението на иновациите има решаващо значение за тяхното възприемане и приложение в практиката. Целта на изследването е на база проучване на теорията за разпространението на иновациите в земеделието да се откроят основните предизвикателства в тази насока, пред които е изправен аграрния сектор. Изследването се базира на преглед на разнообразни литературни източници и нормативни документи. Характеристиките на селското стопанство увеличават степента на сложност при прилагането и възприемането на иновациите. Много често резултатите от решенията за възприемане на нови практики не се виждат своевременно, а отнема месеци или дори години, за да се материализират. Независимо от това, иновациите се разглеждат като един от основните двигатели на производителността и конкурентоспособността на земеделието. Проучването показва необходимостта от увеличаване на информираността и знанията на земеделските производители, както и секторните обединения и социални връзки с цел ускоряване на процеса на дифузия.

Ключови думи: дифузия, производителност, нови технологии

Abstract

The innovations in agriculture are considered as a key factor in resolving number of global challenges as food quality, food security, scarcity of resources and their unequal distribution. On the other hand, the process of diffusion is crucial for adoption of the new technologies. The aim of the study is to survey the theory of the agricultural innovation and diffusion and to outline the main challenges related to the topic. The study is based on review of scientific literature and various reports. The characteristics of agriculture redefine the complexity in the adoption of innovation. The results of decisions to adopt new innovative practices are not immediately apparent and could take months or even years to materialize. Nevertheless, innovations are seen as one of the main drivers of agricultural productivity and competitiveness. The survey shows that awareness and knowledge of farmers should be improved, as well as sectorial cooperation and social links in order to increase the speed of the diffusion process.

Key words: diffusion, productivity, new technologies policy


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.79 MB]8.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ECONOMIC DEVELOPMENT OF DISTRICT VRATSA – CHALLENGES AND PROSPECTS
Николай Григоров, Росица Белухова-Узунова
Nikolay Grigorov, Rositsa Beluhova-UzunovaПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ECONOMIC DEVELOPMENT OF DISTRICT VRATSA – CHALLENGES AND PROSPECTS

Николай Григоров, Росица Белухова-Узунова
Nikolay Grigorov, Rositsa Beluhova-Uzunova

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: rosicab_uzunova@abv.bg

Резюме

Северозападният регион се характеризира с редица негативни тенденции и ниско икономическо развитие. След присъединяването на страната към ЕС неблагоприятните промени продължават и е от решавато значение да се откроят възможностите за преодоляването им. Община Враца е сред най-добре развитите в района, но изостава по редица показатели от другите региони в страната. Целта на изследването е да си анализира социално-икономическото състояние на област Враца и да се откроят възможности и перспективи за устойчивото й развитие. Резутатите от изследването показват, че Враца се характеризира с изявен индустриален профил. Преработващата промишленост създава близо една трета от БДС, като аграрния сектор също заема висок дял в сравнение със средните нива за страната. Въпреки че по БВП на човек от населението тя е на пето място сред областите в България, стандартът на живот не е висок. Това се дължи на неблагоприятните тенденции на пазара на труда, където безработицата е два пъти по-висока от средната, а през 2018 г. заетостта намалява. Въпреки че е една от областите в най-добро демографско състояние в Северозападен район, Враца продължава да изостава чувствително от средните за страната нива. Промишлеността трябва да остане структуроопределящ отрасъл, като е необходимо да се привлекат чуждестранни инвестиции и да се увеличи инвестиционната активност на предприятията. Другият отрасъл, който има потенциал за развитие е туризмът. В тази връзка трябва да се подобри туристическата база и развият и използват местните ресурси и забележителности, посредством различни форми на финансиране.

Ключови думи: инвестиции, заетост, регионални ресурси

Abstract

The North-West region is characterized by a number of negative trends and low economic development. After the accession to the EU, the unfavourable changes in the region are continuing, and it is very important to highlight the opportunities to overcome the issues. Vratsa is one of the most economically developed district in the region, however is lagging behind by number of indicators from other regions in Bulgaria. The aim of the study is to analyse the socio-economic status of Vratsa District and to identify opportunities and prospects for its sustainable development. The results of the study show that Vratsa has a prominent industrial profile. Manufacturing generates nearly one-third of the GVA and the agricultural sector has higher share than the country’s average. Although it ranks fifth in terms of GDP per capita in Bulgaria, the living standard in the district is not high. The main reasons are associated with the unfavourable trends in the labour market, where unemployment is twice higher than country`s average, and in 2018. the employment rate is declining. Although it is one of the districts with favourable demographic situation in the North-west region, Vratsa continues to lag significantly behind the national average. Industry should continue to form the district profile. However, the foreign investment and the investment activity of enterprises should be increased. The other sector that has potential for development is tourism. In this regard, the tourist base should be improved and local resources and attractions developed, through various forms of funding.

Key words: investment, employment, regional resources


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.13 MB]9.
ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Ваня Манолова
Vanya ManolovaОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА ОВОЩАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Ваня Манолова
Vanya Manolova

Аграрен университет – Пловдив
Agricultural University – Plovdiv

Е-mail: vanya_sm@abv.bg

Резюме

Овощарството е отрасъл с вековни традиции и важно значение за икономиката и устойчивото развитие на регионите на България. Статията има за цел да направи оценка и периодизация на етапите, през които преминава овощарството от възникването му до днес и да анализира производствения му потенциал през годините. За постигане на целта е: направено проучване на развитието на овощарството в България; предложена е периодизация на отрасъла; анализирани и оценени са етапите и производствения потенциал на отрасъла; направен е опит за равносметка и са изведени изводи.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [924.80 KB]10.
ПРОЦЕСЪТ НА КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
THE CLUSTERIZATION PROCESS AS A FACTOR FOR AGRIFOOD SECTOR DEVELOPMENT IN BULGARIA
Георги Димов Георгиев
Georgi Dimov GeorgievПРОЦЕСЪТ НА КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
THE CLUSTERIZATION PROCESS AS A FACTOR FOR AGRIFOOD SECTOR DEVELOPMENT IN BULGARIA

Георги Димов Георгиев
Georgi Dimov Georgiev

Технически университет – София, филиал Пловдив
Technical University – Sofia, Plovdiv Branch

Е-mail: georgi@landsourceofincome.org

Резюме

В доклада се разглежда клъстеризацията като процес и клъстерите като потенциален стратегически фактор за развитие на българската агро-хранителна индустрия. Основа за представените идеи, хипотези и резултати е работата на автора по проект Проект “Укрепване конкурентоспособността на МСП от хранително-вкусовата промишленост чрез транснационални клъстъри – FOCUS”, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Направен е анализ на състоянието на българската агро-хранителна индустрия в общо-европейски контекст. Представен е триетапен процес за създаване и развитие на клъстери, с очертани основни задачи във всеки един от етапите. Коментиран е подхода на четворната спирала при клъстеризация. Идентифицирани са основни външни фактори на общностно и национално равнище, които на настоящия етап трябва да се отчитат.

Ключови думи: клъстеризация, клъстер, агро-хранителна индустрия в България, фактор за развитие

Abstract

The report focuses on the clusterization process and clusters as a potential strategic development factor for the Bulgarian Agri-food industry. The presented ideas hypotheses and results are based on the work being done within the “Strengthening Competitiveness of Agri-food SMEs through Transnational Clusters – FOCUS” project, funded by the Cooperation Programme ”Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020”. An analysis of the Bulgarian Agri-food industry within an EU context has been done. A three stages process for cluster establishment and development is presented with the main issues that need to be addressed in each stage. The 4 helixes approach to clusterization has been discussed. Basic external factors on EU and national level which influence the clusterization process at present, have been identified.

Key words: Clusterization, Cluster, Bulgarian Agri-food industry, Development Factor


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.65 MB]11.
РАЗВИТИЕ НА МЕХАНИЗИРАНОТО И АВТОМАТИЗИРАНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
DEVELOPMENT OF MECHANIZED AND AUTOMATED ADMISSION OF LOCAL TAXES AND FEES IN BULGARIA
Николай Катранджиев
Nikolay KatrandzhievРАЗВИТИЕ НА МЕХАНИЗИРАНОТО И АВТОМАТИЗИРАНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
DEVELOPMENT OF MECHANIZED AND AUTOMATED ADMISSION OF LOCAL TAXES AND FEES IN BULGARIA

Николай Катранджиев
Nikolay Katrandzhiev

Технически университет – София, филиал Пловдив
Technical University – Sofia, Plovdiv Branch

Е-mail: nkatrandzhiev@abv.bg

Резюме

В статията са представени резултатите от изследване на развитието в исторически план на Информационните системи за механизирано и автоматизирано администриране на местните данъци и такси в България. Представено е изменението на техническите, софтуерни и комуникационни средства използвани на различните етапи на развитие и усъвършенстване на Информационните системи за местни данъци и такси. Разглежда се период от 50 години, започвайки от 1970 г. до наши дни. Историческото развитие е обвързано с развитието на нормативната база и информационните технологии.

Ключови думи: информационни системи, местни данъци и такси

Abstract

The article presents in a historical plan the results from an investigation of the Informational systems for mechanized and automated admission of local taxes and fees in Bulgaria. Presented is the change of the technical, software and communicational means used In the different stages of development and refinement of the Informational systems for local taxes and fees. A period of 50 years is reviewed starting from 1970 until today. The historical development is bound with the development of regulatory base and information technology.

Key words: informational systems, local taxes and fees


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.56 MB]12.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС
В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

OPPORTUNITIES FOR FISCAL STIMULATION OF THE FAMILY BUSINESS IN TOURISM IN CRISIS
Николай Катранджиев, Снежинка Константинова
Nikolay Katrandzhiev, Snezhinka KonstantinovaВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
OPPORTUNITIES FOR FISCAL STIMULATION OF THE FAMILY BUSINESS IN TOURISM IN CRISIS

Николай Катранджиев1, Снежинка Константинова2
Nikolay Katrandzhiev1, Snezhinka Konstantinova2

Технически университет – София, Филиал Пловдив1
Университет по хранителни технологии – Пловдив2

Technical University – Sofia, Branch Plovdiv1
University of Food Technologies – Plovdiv2

Е-mail: nkatrandzhiev@abv.bg
sks_ko@abv.bg

 

Резюме

В настоящото изследване са представени възможности за данъчно стимулиране на семейния туристически бизнес в България. За целта е извършено проучване и анализ на динамиката на събираемостта и размера на местните данъци за периода 2017 – 2019 г. На тази основа е направена извадка от различните типове общини, в които се развива приоритетно туристически бизнес – морски, планински и СПА. За различните групи е изследвано изменението на сумата на платения туристически данък. Предлагат се варианти за данъчни преференции на общинско ниво за бизнеса в условия на криза чрез промяна на законодателната рамка, редуциране или отмяна на някои данъци и дигитализация на процесите.

Ключови думи: местни данъци, семеен бизнес, туризъм, устойчиво развитие, дигитализация

Abstract

This study presents opportunities for tax incentives for family tourism business in Bulgaria. For this purpose, a study and analysis was carried out on dynamics of tax collection and amount of local taxes for the period 2017 – 2019. On this basis was made a sample of different types of municipalities in which tourism business is prioritized – sea, mountain and spa. The variation of the amount of tourist tax paid was examined in different groups. Tax preference options are available at the municipal level for businesses in crisis, by changing legislative framework, reducing or abolishing some taxes and digitizing processes.

Key words: local taxes, family business, tourism, sustainable development, digitalization


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.50 MB]Support for the Land Source of Income Foundation is provided by the  America for Bulgaria Foundation.  The statements and opinions expressed herein are solely those of the Land Source of Income Foundation and do not necessarily reflect the views of the America for Bulgaria Foundation or its affiliates. America for Bulgaria Foundation