Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Предоставяне на народни носии за танцови фолклорни състави от гр. Перищица и гр. Първомай (30 януари 2009)

На 30 януари 2009 г., във връзка с изпълнение на дейности по проект „Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност“ към програма BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”, Фондация “Земята – източник на доходи”, гр. Пловдив […]

Архив Новини