Език:

America for Bulgaria Foundation
Годишни доклади

Годишни доклади


*  – Годишните доклади през годините с някой изключения включват: Годишен доклад (за дейността), Годишен финансов отчет, Доклад на независимия одитор, Оповестяване на счетоводната политика и др.

Част от документите може да прегледате и от официалния сайт на МП