Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
LSIF’s Child Protection Policy

Land Source of Income Foundatioun’s Child Protection Policy


LSIF’s Child Protection Policy

Тези правила се отнасят за служителите, сътрудниците, доброволците, изпълнителите по договори и членовете на Управителния съвет, всеки от които ще получи екземпляр от тях. Разработени са с оглед гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение, да се гарантира, че децата имат права, израстват в сигурна и безопасна среда, среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни.

Правила за подходящо поведение

 1. Фондация “Земята – източник на доходи” се присъединява напълно към Стандарти за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи и др., застъпени в Етичен кодекс за работещите с деца /PDF/.
 2. Фондация “Земята – източник на доходи” не допуска дискриминация, основана на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.
 3. В общуването и работата с децата се използват позитивни подходи.
 4. Всеки възрастен трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с малолетните и децата.
 5. Следните действия са абсолютно недопустими:
 6. Да имат поведение, което е неуместно или сексуално – провокиращо;
 7. Да оправдават или да участват в поведение спрямо деца, което е незаконно, рисковано или е свързано с насилие;
 8. Телесно наказание под каквато и да е форма.
 9. Да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или опозори дете
 10. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение и носят отговорност ако бъдат подведени да попаднат в подобна ситуация.
 11. Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.
 12. Фондация “Земята – източник на доходи” ще предприеме необходимите действия за защита на дете/деца, за които има сигнал, че са жертва на насилие.
 13. Фондация “Земята – източник на доходи” си запазва правото да предприема дисциплинарни действия срещу всеки, чиято вина е доказана по време на разглеждане на сигнала. Това може да включва и докладване на случая в полицията.

Визуални изображения, свързани с деца

При използването на визуални изображения – снимки и видеоматериали – Фондация “Земята – източник на доходи” се стреми да представя децата и семействата с уважение и при зачитане на тяхното достойнство.

Като се има предвид, че изображенията са изключително важен елемент при представянето работата на организацията пред широката публика и други партньори, а също и за целите на набирането на средства, Фондация “Земята – източник на доходи” се стреми да съхрани достойнството на всички, с които работи и няма да използва изображения, които са непочтителни или унизителни.

Когато се използват визуални изображения, организацията се придържа към следните принципи:

 • Уважение достойнството на децата и семействата. Никога не се снимат лица, които заявяват, че не желаят да бъдат заснемани. По време на процеса на изискване на съгласие следва да се обяснява предназначението на снимките и визуалните казуси. Фотографите следва да бъдат внимателно инструктирани във връзка със заснемането на подходящи снимки и задължението да дават възможност на субектите да откажат да дадат съгласие, ако не желаят да участват. Винаги когато е възможно, фотографите се придружават от служител на организацията. Лицата, представляващи детето, подписват декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.
 • Субектът не се експлоатира.
 • Изображенията се използват правдиво.
 • Поддържат се стандарти по отношение на добрия вкус и благоприличие, които отговарят на ценностите на Фондация „Земята – източник на доходи“.
 • Поддържат се високи технически стандарти.
 • Поддържа се подходяща фото-библиотека. Всички изображения съхраняват отговорно и се документират подробно.
 • Лицата, представляващи детето, подписват декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.

Прегледайте политиката за закрила на детето на Фондация „Земята– източник на доходи“ в PDF вариант.