Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Изпълнени проекти и инициативи

Изпълнени проекти и инициативи


Проект: „Мост към бъдещето“

(Декември 2017 – Януари 2018)

Целите на проекта са да продължи да предоставя интегрирана подкрепа за семействата в неравностойно положение, които печелят доходи от малък бизнес в района на Пловдив и за укрепване на капацитета на партньорите за успешно подпомагане на инициативи за малък бизнес.

Задачи:

 • Увеличаване на броя на бенефициентите, получаващи достъп до активи.
 • Консултиране на партньорските организации, прилагащи Модела за икономическо подпомагане на семействата в неравностойно положение.
Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

(Декември 2013 – Декември 2015)

Целта на проекта е да се разшири подкрепата за реализация на икономически инициативи от ромски семейства, като част от общностите в неравностойно положение в България.

Задачи:

 • Увеличаване броя на бенефициентите от ромски произход, получаващи достъп до активи.
 • Увеличаване броя на бенефициентите от ромски произход, за които е осигурена  заетост и доходи в резултат на подкрепени икономически инициативи.
 • Увеличаване броя и повишаване  капацитета на организациите партньори прилагащи модела, за икономическо подпомагане на ромски семейства.
 • Увеличаване на обществената осведоменост за положителните примери и стремеж към преодоляване на  утвърдилите  се стереотипи.

повече

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Проект: „Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен, 2013-2014“

(Септември 2013 – Юни 2014)

Целта на проекта е да се подпомогнат младежи-гимназисти, които живеят в отдалечени квартали или учат в съседни населени места да посещават училище. Подпомагането е за покриване на пътните разходи, учебници и учебни пособия. Основните изисквания към кандидатите са да имат ниски доходи; да имат мотивация за продължат образованието си; да имат добър успех.

Проектът се реализира от Фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив и се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Проект: „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“

(Май 2010 – Април 2013)

Проектът е насочен към намаляване на безработицата сред ромски общности в предимно селските райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачеството, с финансова подкрепа за ромските семейства.

Реализира се от фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив в партньорство и с финансовата подкрепа на фондация ”Америка за България”. Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Основната цел на проекта е подкрепа на ромски семейства за създаване на доходи и заетост.

Задачи:

 • Разпространение на модела, разработен от програма ”Земята-източник на доходи”, в други региони на страната.
 • Продължаване прилагането на модела в Пловдивска област и неговото развитие.
 • Създаване на местни партньорства за успешно интегриране на ромски семейства в селските райони на страната.
 • Застъпничество за подобряване на политиката за развитие на селските райони и интеграция на ромските общности на местно и национално ниво.

повече


Проект: „Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност“

(Август 2008 – Юли 2009)

Изпълнението на проекта включва дейности на територията на две общини от Пловдивска област – Перущица и Първомай. Преките бенефициенти са ромски семейства от гр. Перущица и гр.Първомай, като дейностите, свързани с повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда включат и преподаватели от други селища в двете общини с преобладаващо ромско население. Целта на проекта е повишаване капацитета на ромски семейства в селските райони на Пловдивска област за успешната им реализация като земеделски стопани.

повече

Виж още (в PDF)


Проект: „Повишаване на мотивацията и уменията на учители и обучители в общество, базирано на знания (SUNRISE)“

(Ноември 2007 – Октомври 2009)

SUNRISE е проект за трансфер на иновации, подкрепян от Програмата „Обучение през целия живот“ на Европейската Комисия. Чрез този проект три иновации, които се прилагат в някои Европейски институти бяха адаптирани към условията в други страни-членки на ЕС: (1) Обучение в автентична среда; (2)Признаване на предварително придобити компетенции; (3)Обучение на работното място. Целта на проекта е на базата на продължаващото обучение да се установят контакти между учители и обучители от различни страни.

повече

Виж още

SUNRISE: проект за трансфер на иновации, подкрепян от Програмата „Обучение през целия живот” на Европейския съюз за образование и култура „Леонардо да Винчи”


Проект “Интегрирана подкрепа за дребни земеделски стопани в райони със смесени етнически общности”

(Януари 2007 – Декември 2009)

Проектът е етап от реализацията на програма “Земята-източник на доходи”, осъществявана съвместно с Фондация “С.Е.Г.А.”. Основната цел на проекта е да окаже съдействие на ромски семейства в селските райони на Пловдивска област и други региони на страната за постигане на икономическа независимост чрез придобиване на активи, знания и умения за осъществяване на ефективна селскостопанска дейност.

За постигане на тази цел са формулирани три приоритетни групи от дейности:

 1. Повишаване капацитета на ромските семейства в селските райони на Пловдивска област за осъществяване на ефективна селскостопанска дейност и пазарна реализация;
 2. Разпространение на модела от програма “Земята-източник на доходи” за ефективна подкрепа на дребните земеделските стопани;
 3. Повишаване капацитета на организацията за ефективно управление на програмата и подготовка на проекти към националните оперативни програми,финансирани от структурните фондове на ЕС.

повече


Проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии”

(Август – Декември 2006)

Проектът предлага решение на един от най-сериозните проблеми в областта на селското стопанство в България – ограниченият достъп до информация, консултации и обучение за използване на нови технологии от семействата, препитаващи се чрез селскостопанска дейност. Той е насочен към развитие капацитета на дребните земеделски производители в райони със смесени етнически общности, чийто достъп до специализирани услуги в областта на селското стопанство е силно ограничен.

повече


Програма “Земята – източник на доходи”

(2003 – 2006)

Програмата се изпълнява в партньорство с Фондация „С.Е.Г.А.“ – гр. София. Тя е насочена към решаване на проблеми на ромската общност в селските райони на Пловдивска област, породени от липсата на възможности за осигуряване на постоянен поминък. Нейната основна цел е да помогне на безимотни ромски семейства в селата от Пловдивски регион да станат собственици на земя и да получават трайни доходи от нея.

повече