Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агроинформационен център

Агроинформационен център


Агроинформационният център е създаден през есента на 2000 г. в гр. Пловдив. Основните му дейности са да:

  • Организира обучения и семинари за повишаване капацитета на представители от общинските администрации, специализираните селскостопански училища и местни нестопански организации за участие в процеса на развитие на селските райони;
  • Оказва консултантска и техническа помощ при подготовката и реализацията на проекти в областта на селското стопанство и дребния бизнес;
  • Изготвя, публикува и разпространява специализирани брошури, поддържа база-данни със специализирана информация в областта на селското стопанство;
  • Предоставя информация, специализирани консултации, обучения и техническа помощ на дребни земеделски стопани за: 1) участие в процеса на оземляване 2) ефективно управление на тяхната селскостопанска дейност.

Екипът към агроинформационния център предоставя следните видове консултации:

Агроконсултации

За всяко семейство, включило се във финансовите схеми на програмата, безвъзмездно се осигурява агротехническа помощ. Екипът към Агроинформационния център следи дейността на участниците в програмата и им предоставя необходимите консултации. Организират се планирани посещения на място, а ако възникне конкретен проблем, семействата могат да разчитат на допълнителни консултации.

Консултации по ПРСР

През последните години екипът към Агроинформационния център предоставя на семействата, участващи в програмата, консултации относно възможностите за финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

През 2009 г. бяха разработени и подадени три бизнес плана за трима младежи от ромските семейства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). През 2010 г. подадените бизнес планове бяха одобрени и стартира разработването на още един бизнес план по мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства“, който беше одобрен през 2011 г. Междувременно се предоставят съвети и на останалите участници в програмата как да достигнат до необходимото ниво на развитие, за да отговорят на изискванията за получаване на средства по ПРСР.

Икономически и административно-правни консултации

Участниците във финансовите схеми на програмата получават специализирани икономически консултации за инициативите, които желаят да осъществят.

Икономистите към агроцентъра изготвят анализ на предложените идеи и препоръчват най-подходящата форма за тяхното реализиране. Ако те са перспективни и семейството притежава възможности да ги осъществи, инициативите се подкрепят финансово от дружество „Земя“.

В своята дейност семействата получават и необходимата юридическа помощ – при сключване на договори за производство и продажба на селскостопанска продукция, наемане и покупка на земя и инвентар, разрешаване на възникнали проблеми с държавни и общински институции и др.

Оземляване

Оземляването е процес, при който безимотните и малоимотни семейства в селските райони на страната могат да закупят или да наемат държавна и общинска земя на изгодни цени. Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи безимотни са онези семейства, които нямат собствена земя, а малоимотни – тези, които притежават до 10 дка земя в равнинните райони, и до 15 дка в планинските.

Агроинформационният център към фондацията разпространява информация за процеса на оземляване и осигурява техническа и правна помощ на безимотни и малоимотни лица и семейства, предимно ромски , желаещи да участват в него.