Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
История

История


През декември 1997 г. Фондация С.Е.Г.А. – гр. София, с консултантската помощ на Института за пазарна икономика – гр. София и външни експерти, започна работа по програма „Земята – източник на доходи“. Целта на програмата бе да помогне на безимотни ромски семейства от селата в Пловдивски регион да станат собственици на земя и да получават трайни доходи от нея.

Определени бяха следните основни приоритети:

  • Достъп до земя за безимотни ромски семейства;
  • Създаване на практически умения за ефективна селскостопанска дейност;
  • Достъп до финансови средства.

Реализацията и развитието на програмата премина през следните етапи:

Пилотна фаза (1997 г. – 1999 г.)

През този период бе приложена микрокредитна схема за предоставяне на оборотни средства за земеделие в две села от Пловдивски регион. Поради съществуващите законодателни ограничения финансирането се осъществи под формата на дарение под условие, като предоставените средства се връщаха в специален Фонд за регионално развитие. През тази фаза достъп до оборотен капитал получиха 75 семейства от селата Борец и Чалъкови. През втората година на пилотната фаза възвращаемостта на средствата в с.Чалъкови достигна 62%. В с. Борец бе възстановена малка част от предоставените средства – 14%, поради което участието на семействата от това село бе прекратено. През втората година в с.Чалъкови се формира група ромски семейства с умения и постоянство в селскостопанската дейност.

Първи етап (2000 г. – 2003 г.) „Развитие на основните структури“

През септември 2000г. бе учредено дружество „Земя“ с участието на 7 съдружници от с.Чалъкови. Негова основна задача бе прилагане на финансова схема за покупка на частна земя от безимотни ромски семейства. Като стопанска структура, дружеството притежава няколко важни предимства: чрез него напълно легитимно се реализират микрокредитни схеми; то използва разнообразни механизми за гарантиране на предоставените заеми; притежава богат потенциал за стимулиране стопанската инициатива на съдружниците. Покупката се извършва по лизингова схема при собствено финансово участие в размер на 20%, годишна лихва от 6% и максимален срок за погасяване на заема – 5 години.

През септември 2000 г. в гр.Пловдив бе създаден Агроинформационен център, който предлага широк обхват от консултантски услуги, специализирана информация, организира обучения и агротехнически консултации с посещения на място. Агроцентърът предоставя информация, техническа и правна помощ за безимотни семейства, желаещи да участват в процеса на оземляване. Неговата дейност обхваща 5 общини от Пловдивски регион. Бяха проведени работни срещи с кметове на населени места относно прилагането на Наредбата за оземляване и разпространени 5000 бр. листовки с информация за този процес. На срещите бяха предоставени данни за 1000 ромски семейства от 16 села, проявяващи интерес към процеса на оземляване. Партньорските взаимоотношения с общинските администрации ускориха определянето на земите от общинския поземлен фонд, които да бъдат предоставени за оземляване на безимотните семейства.

От януари 2001 г. в специализираните техникуми в Перущица, Куклен и Садово стартираха 9 ученически инициативи. В тях се включиха 250 младежи, развиващи своите умения по лозарство, цветарство, пчеларство, отглеждане на зайци и гълъби. Участниците в инициативите посетиха водещи земеделски и животновъдни стопанства в страната и се запознаха с техния опит. През следващите три години в избраните учебни заведения бяха осъществени нови ученически инициативи, които да послужат като основа за формиране на моделни стопанства за ефективно земеделие и животновъдство.

През 2002 г. се установиха контакти с 5 организации от страната, ангажирани с проблемите на безимотните и малоимотни семейства. Проведените работни срещи и обучения поставиха началото на общи действия за лобиране пред държавните и общински институции и разпространение на информация за процеса на оземляване. За по-широко разпространение на резултатите беше:

  • Отпечатана брошура „За ромите, земеделието и интеграцията“ в тираж 1500 бр., в която са представени резултатите от работата по програмата ().
  • Представена програмата, като успешен пример за създаване на доходи чрез земеделие в брошурата „Извън капана на зависимостта“ – регионален доклад за състоянието на ромите в Централна и Източна Европа. Издание на програмата за развитие на ООН от 2003г.
  • Разработен модел за ефективна предприемаческа подкрепа на социално слаби семейства, които искат да упражняват собствена стопанска дейност. Той обобщава опита от работата с безимотни ромски семейства. Моделът е приложим както в селските, така и в градските райони на страната ().

Втори етап (2003 г. – 2007 г.) „Институционално обособяване“

През юли 2003 г. в гр. Пловдив е регистрирана Фондация „Земята – източник на доходи“ като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност. Основна рамка за дейността на фондацията е развитата до момента програма „Земята – източник на доходи“. Фондацията осигурява достъп до информация, консултации и обучения и достъп до ресурси чрез две организационни звена – съществуващият до момента Агроинформационен център и новосъздаденото дружество „Земя и доходи“ ЕООД.

Трети етап (2007 г. – 2011 г.) „Европейски фондове като инструмент за развитие на програмата“

През този етап Фондацията реализира два проекта:

– „Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност“, финансиран от МОН, ОП „Развитие на човешките ресурси“;

– SUNRISE „Повишаване мотивацията и уменията на учителите и обучителите в общество, основано на знания“, финансиран ……

В същото време участниците в програмата „Земята – източник на доходи“, желаещи да се включат и да бъдат финансирани по мерките от Програмата за развитие на селските райони, получиха ефективна консултантска помощ, в резултат на което бяха разработени и одобрени 4 проекта:

– по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – трима участника;

– по мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства“ – един участник.

Четвърти етап (2011 г. – 2013 г.) „Разпространение на опита“

През този етап се предвижда Фондацията да продължи дейностите по стартиралия през май 2010 г. Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“, който се реализира в партньорство и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Основната цел на проекта е подкрепата на ромски семейства за създаване на доходи и заетост. Проектът има два основни компонента:

– разширяване на дейността в Пловдивска област;

– подпомагане на организации от други райони на страната да изпробват модела.