Език:

America for Bulgaria Foundation
Екип

Екип


Фондацията разполага с екип от консултанти, специалисти в различни области на селското стопанство, предприемачеството и разработването на проекти за местно икономическо развитие, с доказан опит в работата по международни и национални проекти и програми.Управителен съвет:


Иван Пенов – Председател на УС

Иван Пенов
LinkedIn

Роден е на 27 юли 1961 г. в гр. Пловдив. Завършва Аграрна икономика (магистър) в Университета по национално и световно стопанство – София през 1986 г.; Икономика (магистър) в Централноевропейски университет – Будапеща, Унгария през 1993 г.; Аграрна икономика (доктор) – Университета на Мисури, Колумбия, САЩ през 1999 година. От 1987 е асистент, от 1989 г. – старши асистент, от 1991 г. – главен асистент в Аграрен университет – Пловдив. От 1996 до 1999 г. е изследовател и асистент в Университета на Мисури. През 2005 става доцент, а от 2017 професор в Аграрен университет – Пловдив. Член е на Факултетния съвет, икономически факултет от 2006 г., член на Академичния съвет от 2016 г. и на Управителния съвет на НИЦ от 2007 година към АУ – Пловдив.
Преподава следните дисциплини в АУ – Пловдив: Аграрна икономика, Производствена икономика, Икономика на публичния сектор, Оценка на инвестиционни проекти, Европейски фондове и програми, Разработване и управление на ЕС проекти, Макроикономика, Аграрна политика. Участва в два магистърски курса, а пред студенти по програмата Еразъм е извеждал занятия по Икономика на публичния сектор, Оценка на инвестиционни проекти. В рамките на проект „Модерно земеделие в страните от централна и източна Европа“ (2006–2007), финансиран от програма „Мария Кюри“, е изнасял курсове за млади научни работници и докторанти: „Селските общности в преход – етнически конфликти и интеграция на малцинствени групи“ (Будапеща, Унгария); „Водни ресурси и напояване в земеделието“ (Будапеща, Унгария); „Права на собственост в сектор напояване“ (Румъния). Участвал е в 7 изследователски и 10 приложни и образователни проекта, като на 5 от тях е бил ръководител или проектен лидер за България. Един от проектите – „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – печели специалната награда на журито „CAP communication awards 2013“ на ER. Общият брой на публикациите му е 59, съавтор на 1 учебник и 1 ръководство.


Георги Георгиев

Георги Георгиев
TUSofia-filialPlovdiv

Роден на 07 март 1962 г. Завършва средното си образование 1981 г. в Английска езикова гимназия – Пловдив. През 1989 завършва Висш икономически институт – София със специалност Магистър- икономист.
Допълнителната му квалификация е свързана с:

 • Двумесечен курс по икономикс, организиран от University of Delaware – Варна, 1991;
 • Двумесечен курс по мениджмънт в University of Delaware – New Ark – USA, 1992;
 • Двуседмичен курс по стратегически мениджмънт, организиран от Bradford Business School – Варна, 1992;
 • Модулен курс по регионално развитие и Европейски структурни фондове, организиран от ITS – Лондон – Програма на Британски ноу-хау фонд, Пловдив, 1999-2000;
 • Обучения по: „Консултантски умения“, „Фасилитаторски умения“, „Стратегическо планиране в контекста на ЕС“, „ЕС предприсъединителни и структурни фондове“ – Проекти на Министерство на Великобритания за международно развитие, България, 2001-2005;
 • Краткосрочни специализации в университети във Великобритания, Испания, Холандия, 1998-2005

Проектният му опит е свързан с множество участия по проекти, от които:

 • Координиране на обучителен проект, финансиран от ААМР, управляван от Университет Делауеър, САЩ, 1991-1992;
 • Координатор на проект “БАЛП” между Технически университет -Пловдив и Бизнес училище към Университет «Халам»- Шефилд, Великобритания, 1993-1995;
 • Участие в проект за развитие на мрежа от центрове по предприемачество в България, по програма ТЕМПУС- координиран от университета в Ълстър, 1995-1997;
 • Координатор на проект “Регионално развитие и фирмено обучение” към Британски НОУ – Хау Фонд, с участие на Технически университет -Пловдив, Бизнес училище-Шефилд и ITS-London, Великобритания, 1997-2000;
 • Член на екип за стратегическо управление на проект “Обучение по управление”, по програма ФАР, координиран от Университет Бокони-Милано, Италия, 2000-2003;
 • Ръководител на екип и експерт стратегическо развитие на проект “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регонално развитие”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London за Югоизточен регион, 2000-2004;
 • Ръководител на екип – проект “България – Укрепване капацитета на общини и области – Разпространение на добри практики на национално ниво”, финансиран от Министерство за международно развитие на Великобритания, координиран от ITS-London, Великобритания , 2004-2005;
 • Краткосрочен съветник към проект Развитие на общините за район Добой – Босна и Херцеговина, управляван от Intercooperation – Швейцария, 2005;
 • Член на екип за прочване “Капацитет на бизнеса и НПО в България за използване на средства от структурните фондове на ЕС” по проект на ПРООН, 2005-2006;
 • Краткосрочен консултант по проект “Preparing good quality strategic documents, promotion of partnership and cooperation and assistance for project development capacity, Bulgaria” проект по програма ФАР, управляван от PM –Ирландия, 2007;
 • Ръководител на Център по предприемачество към Технически университет –София, филиал Пловдив по проект на МИЕ за създаване на центрове по предприемачество към висшите училища в България, 2007-2008;
 • Член на екип за “ Укрепване капацитета на управляващия орган на ОПРР чрез разработване на програма за обучение” по проект финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” и ръководен от Сдружение „Институт за публично-частно партньорство” – гр. София, 2009;
 • Член на екип за разработване на областни стратегии за развитие на социалните услуги в България за периода 2011 – 2015 г. – консултант за 5-те области на Южен централен район по проект на УНИЦЕФ, 2010.

От 1989 до 1994 г. е проучвател по управление на висшето образование в катедра Управленски и хуманитрани науки към Технически университет, София – филиал Пловдив. От 1997 до 2008 е Ръководител на Висша школа по икономика и мениджмънт към Технически университет, София – филиал Пловдив. март 1994 до момента е редовен преподавател в катедра Индустриален мениджмънт към Технически университет, София – филиал Пловдив, където е преподава по дисциплините: Стратегически мениджмънт, Основи на мениджмънта, Икономика на предприятието, Икономикс. През годините е бил хоноруван преподавател в НБУ, ПУ, УХТ – Пловдив и др.


Крум Христов

Крум Христов
LinkedIn

Роден е на 07 август 1981 г. в гр. Пловдив. През 2004 г. придобива бакалавърска степен по специалността Аграрна икономика в Аграрен университет – Пловдив. През 2006 г. става магистър по специалността Мениджмънт на агробизнес организациите, а от 2007 г. е магистър по специалността Счетоводство и контрол.
В периода 2006–2007 година е експерт в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, а в периода 2007–2008 г. е експерт в Дирекция „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните – гр. София. От 2010 г. е асистент в катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив. Преподава следните дисциплини: Аграрна икономика, Развитие на селските райони, Производствена икономика, Икономико-математическо моделиране, Световно аграрно стопанство и др. Пред чуждестранни студенти по програма Еразъм извежда лекции по дисциплините Развитие на селските райони и Световно аграрно стопанство и търговия със селско стопански продукти. Научната му дейност е свързана основно с устойчивото развитие на селските райони и проблемите на дребните земеделски стопани. Публикувал е 6 статии, от които 4 самостоятелни и 2 в съавторство. Взел е участие в 4 национални и 4 университетски проекта, като на един е оперативен ръководител.Екип:


Йорданка Рангелова – Финансов мениджър

Йорданка Рангелова

През 2008 г. завършва бакалаварската си степен в Аграрен университет – Пловдив по специалност „Аграрна икономика“. Основните застъпени предмети, които изучава са: икономика, мениджмънт, маркетинг, финанси, счетоводство. През 2010 г придобива магистърска степен “Счетоводство и контрол“ към Аграрен университет – Пловдив.
Има 6 годишен опит в сферата на търговията и услугите. През 2015 г. е оперативен счетоводител с направление ТРЗ. От 2016 г. е финансов мениджър на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ във Фондация „Земята-източник на доходи“.


Соня Торманова – Икономист-финанси

Соня Торманова

През 2013 г. завършва бакалаварската си степен в Аграрен университет – Пловдив по специалност „Аграрна икономика“. Основните застъпени предмети, които изучава са: Оценка на проекти, Аграрен мениджмънт, Аграрна политика, Планиране и прогнозиране, Производствена икономика, Пазари и търговия. Заедно с това придобива и Професионална квалификация „Учител“ в Център за продължаващо обучение към Аграрен университет – Пловдив, където повишава уменията си в областта на Педагогическа психология, психология на общуването, Оценяване на резултатите от обучителния процес, Методика на обучението. През 2014 г придобива магистърска степен като „Европейски експерт по земеделие и селски райони“ към Аграрен университет – Пловдив, с основни застъпени курсове: Стратегии за развитие на селските райони, Европейски фондове и програми, Икномика на публичния сектор, Разработване и управление на проекти, Устойчиви аграрни системи. През 2015 г. започва магистратура „Финансов мениджмънт и счетоводство“ към Аграрен университет – Пловдив
От 2013 г. до момента заема длъжността икономист финанси в Фондация „Земята – източник на доходи” – гр. Пловдив.


Димитър Георгиев – Агроном-инженер

Роден е на 04.10.1963 г. в гр. Пловдив. Завършил средното си образование през 1981 г. в гр. Триполи, Либия. През 1989 придобива магистърска степен инженер агроном по специалност “Лозаро-градинарство” във ВСИ “Васил Коларов” гр. Пловдив, а през 2003 г. придобива магистърска степен по специалността “Финанси” в ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново.
През 1994 е специализирал по хибридно семепроизводство на царевица, а през 1995 семепроизводство на зърнено – житни култури в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад (Сърбия).
През 1988 започва работа като лаборант, агроном и ръководител на агроучастък в „Сортови семена“ АД, Пловдив, до 2002 г. Основните му приоритетни задължения са организиране на семепроизводство, изкупуване на семена преработка и реализацията им. От 2012 г. е агроном към Фондация „Земята – източник на доходи“, гр. Пловдив, с основни дейности по предоставяне на съвети по проблемите на растителната защита, в областта на новите технологии в селскостопанското производство и съставяне на технологически карти за отглеждането на отделни видове култури.Доброволци:


Марияна Шишкова

Марияна Шишкова
LinkedIn

Родена e на 23 септември 1986 г. Завършва средното си образование през 2006 в Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов” – Пловдив с професионално направление Софтуерен специалист – трета степен на професионална квалификация. Придобива бакалавърска степен през 2009 в Аграрен университет – гр. Пловдив по специалността „Аграрна икономика“. През 2011 г. придобива магистърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” по специалността „Финансов мениджмънт“. От 2013 г. е докторант в Аграрен университет – Пловдив в професионално направление икономика. През 2009 г. е била стажант, а от 2010 г. досега заема позиция Финансов мениджър във Фондация „Земята – източник на доходи”.


Росица Емилова

Росица Емилова

Придобила бакалавърска степен 2013 г. по специалността „Регионална икономика“ в Тракийски университет, Стара Загора. През 2014 г е звършила магистър „Европейски експерт по земеделие и селски райони“ в Аграрен университет, Пловдив, с основни застъпени компетенции: Икономика на публичния сектор, Европейски фондове и програми, Разработване и управление на проекти на ЕС
От 2013 г. е експерт в Дирекция „Бюро по труда“, отдел „Услуги по заетостта“, Ардино, с основни дейности: работа с първична счетоводна документация, работа по програми и мерки за заетост.
От 2014 г. е член на екипа на Фондация „Земята – източник на доходи“, Пловдив. Основните ѝ дейности са свързани с координиране развитието на „Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес“ в пловдивска област и разработване на бизнеспланове по мерки от ПРСР


Веселин Трендафилов

Веселин Трендафилов

През 1981 г. е прдобил квалификационната степен Магистър по икономика към Икономически университет (ВИНС) – Варна, с придобита квалификация Експерт по икономика на промишлеността, Експерт по бизнес английски. През 1992 е преминал цикъл от обучения по Бизнес администрация и мениджмънт; Маркетинг и реклама; Иновации; Бизнес английски за напреднали в Университет Делауеър-САЩ/Технически университет – Пловдив. В периода 1999 – 2000 е преминал модулно обучение за Експерт в направленията Регионално развитие, Разработване на проекти, Структури на ЕС към Британски ноу-хау фонд. През периода 2001 – 2005 г е участвал в цикъл от обучения за Експерт към Министерство за международно развитие на Великобритания, Консултантска фирма ITS –Лондон в рамките на проект на Министерство за международно развитие на Великобритания „Укрепване на общините и регионалния капацитет”, за изграждане и развитие на капацитет по: Консултантски умения, Фасилитаторски умения, Управление на организация, Работа в екип, Стратегическо планиране, Предприсъединителни и структурни фондове на ЕС, Разработване и оценка на проекти. През 2006 е придобил квалификация „Фасилитатор/Модератор на форуми и срещи“ към Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество. Придотитите професионални умения са в областта на основни методи и инструменти за фасилитиране, функции и роли на фасилитатора, дизайн на работни срещи и семинари, прилагане на техники за визуализация. От 2008 е Външен експерт по приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 към Министерство на земеделието и храните по отношение на Разработване на стратегии за местно развитие, Подготовка и провеждане на информационни кампании и обучения.
От 1981 започва работа в Завод за пишещи машини и Комбинат „Организационна техника“ с длъжност н-к икономически отдел, от 1986 г. до 1993 началник отдел „Международно коопериране“. Основните му дейности са насочени към управление на отдели, ангажирани с икономически и търговски аспекти от развитието на предприятията.
От 1993 до 1996 година работи в Консултантска фирма „България икономик консулт“ – Пловдив, където заема длъжността Координатор на проекти в селското стопанство по програма ФАР и основните му задачи са Координатор и консултант по икономически въпроси в рамките на техническа помощ за проекти в областта на селското стопанство.
През периода 1996 е ангажиран с НПО за подпомагане на местното и регионално развитие в Пловдивска област (Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП – Пловдив), като започва на длъжност Главен координатор. От 1997 г. до 1999 заема длъжността Директор. Основните му задачи са администриране и управление на организацията, участие в разработване на учебни материали и провеждане на обучения, участие в изготвяне на проучвания и изследвания, консултации за фирми и НПО.
От 2001 до 2005 г. заема длъжността Консултант по местно и регионално развитие по проект на Министерство за международно развитие на Великобритания „Укрепване на общините и регионалния капацитет” към Консултантска фирма ITS-Лондон, Великобритания. Основните му дейности са свързани с консултация и обучение по разработване на общински планове за развитие, областни стратегии за развитие; консултиране и оценка на проектни идеи и др.
От 2006 до 2007 г. е регионален координатор за ЮЦРП по проект на Програма ФАР «Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти», към Проджект Мениджмънт Груп – Дъблин, Ирландия. Приоритетните му области на работа са обща координация на всички дейности по проекта в посочения район за планиране, консултантска подкрепа за общините от района по подготовка на проектни идеи за ОП „Регионално развитие”, обучение на представители на общините по идентифициране на подходящи проектни идеи и разработването им, подбор и оценка на проектни предложения.
За периода 2007 – 2008 г. е координатор за Ямболска област по проект на програма за ТГС България-Турция към Институт за публично-частно партньорство – София. Основните му дейности включват координация, информиране, консултиране и оценка на проектни идеи от Ямболска област по проект “Техническа помощ за подготовка на проекти към Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция – БГ 2005/017-453.03.01.02”.
През периода 2004 – 2009 е член на Съвет за икономическо развитие и Икономически консултант към Фондация „С.Е.Г.А” – София. Основните му дейности са свързани с разработване на стратегии и планове за икономическо развитие на публични организации и НПО, идентифициране и консултиране на проектни идеи, анализ и оценка на проектните предложения, разработване на бизнес планове и икономически обосновки за икономически инициативи.
От 2006 до 2008 г. е Асоцииран консултант към Висша школа по икономика и мениджмънт към Технически университет – Пловдив (Предоставя консултантски услуги и обучение за представители на бизнеса по въпросите на стратегическото планиране, развитие на бизнеса и разработване на проекти) и Консултант към Център по предприемачество към Технически университет – Пловдив (консултантски услуги и обучения за представители на фирми и стартиращи предприемачи)
От 1999 до момента е икономист – Специалист „Международно сътрудничество”/Специалист“Търговия” към “АТРА-96” ООД – Пловдив, с основни дейности преговори, сключване на договори и координация на продажбите за чуждестранните клиенти на фирмата.
От 2005 до момента е Член на УС на Сдружение Е.К.И.П. „Европейски консултации, иновации и партньорство”– Пловдив, където отговаря за организационно-административните и финансовите въпроси в сдружението и консултант по: разработване на стратегически планови документи за публични администрации на национално, регионално и местно ниво; консултиране и подпомагане разработването на проекти на публични организации, НПО и бизнес организации; оценка на проектни идеи; изготвяне на анализи и изследвания и др.
От 2007 г. до момента е икономически консултант към Фондация „Земята-източник на доходи” – Пловдив, където се занимава с идентифициране и консултиране на проектни идеи, анализ и оценка на проектните предложения, разработване на бизнес планове и икономически обосновки за икономически инициативи.


Стефан Христов – Консултант устойчиво развитие

Роден е на 30.03.1983 г. в град Пловдив. Завършва средно специално образование с квалификация Аграрикономист в Селскостопанска гимназия – гр. Садово през 2001 година. През 2005 г. придобива бакалавърска степен в Аграрен университет – Пловдив с професионална квалификация „Еколог“. През 2007 г. защитава образователно-квалификационната степен „Магистър“ по „Екология на селищни системи“, а през 2013 – образователно-научната степен „Доктор“ по направление „Екология и опазване на екосистемите“. От 2010 г. до м. март 2015 г. е асистент в катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрен университет – Пловдив. Преподавал е следните дисциплини: Биологично разнообразие и биоресурси, Биогеография, Екологичен мониторинг, Зоология и Орнитология.
Научната му дейност е свързана с изследвания в областта на биоразнообразието и екологичния мониторинг. Взел е участие в общо 4 научни проекта, 1 от които e международен. На един от проектите, финансиран от НИЦ при АУ, е бил оперативен ръководител (2014). Публикувал е 12 научни статии в направление опазване и устойчивост на екосистемите.


Стоян Филипов – Консултант в областта на лозаро-градинарството

Роден е на 27 април 1963 г. в град Пловдив. Завършил е специалност Лозаро-градинарство в Аграрния университет – Пловдив (ВСИ) през 1988 година. От есента на 1988 г. е асистент в катедра „Градинарство“, 1991 г. – старши асистент, 1994 г. – главен асистент. През 2009 г. става доцент в катедра „Градинарство“ на Аграрен университет – гр. Пловдив. През 2003 г. е защитил докторска степен. Член на Факултетния съвет (2009–2015). Преподава дисциплините Зеленчукопроизводство и Оранжерийно зеленчукопроизводство. Участва в 2 магистърски курса. Изнасял е лекция в Хумболт университет – Берлин, Германия. Провел е специализации в САЩ (1992), Белгия (1994), Гърция (1997), Германия (1999), Израел (2002), Германия (2004). Научната му дейност е свързана основно с изследване храненето на зеленчуковите култури при конвенционално и биологично производство, на открито и в култивационни съоръжения. Общият му брой статии е 50, съавтор е на 3 учебни помагала и 1 книга.


Георги Говедаров – Консултант в областта на овощарството

Роден е на 19 февруари 1959 г. в гр. Пловдив. Завършва специалност Обща агрономия в Аграрен университет – Пловдив (ВСИ) през 1984 година. От 1988 г. е асистент, от 1991 г. – старши асистент, а от 1994 г. – главен асистент в катедра „Овощарство“ на Аграрен университет – гр. Пловдив. Преподава Овощарство. Научната му дейност е свързана с изследвания в областта на овощните култури, създаване и отглеждане на овощни насаждения, производство на посадъчен материал. Общият му брой статии е 29, съавтор е в написването на 1 учебник.


Браян Фасет – Корпус на мира на САЩ

LinkedInКорпус на мира на САЩ

Майк Линч – Корпус на мира на САЩ

blogspotКорпус на мира на САЩ

Рандъл Мейсън – Корпус на мира на САЩ

LinkedInКорпус на мира на САЩ

Георги Манолов – Американски университет в България

LinkedInАмерикански университет в България

Илина Трендафилова – Университет Кингс Колидж – Лондон

LinkedInУниверситет Кингс Колидж - Лондон

Симона Христева – Университет Стратклайд – Глазгоу, Шотландия

LinkedInУниверситет Стратклайд - Глазгоу, ШотландияУниверситет Стратклайд - Глазгоу, Шотландия

Ангел Ангелов – Аграрен Университет – Пловдив

FacebookАграрен Университет - Пловдив