Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Работна среща с партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (09 септември 2018)

На 09 септември 2018 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, Георги Георгиев, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещението беше оценка капацитета на Фондация “Бъдеще“ чрез разработената от Фондация „Земята – източник на доходи“ Методика за оценка капацитета на организация (ОКО).

По време на срещата активно бяха дискутирани структурата, визията, стратегията, ценностите и операционната дейност на Фондация “Бъдеще“ с оглед оценка на настоящото състояние на партньорската организация, прилагаща Интегрирания модел за ефективна предприемаческа подкрепа. На база на получените резултати ще се предприемат действия за допълване на откритите дефицити и ще се разработи индивидуална Стратегия за развитие с План за действие за организацията.

Архив Новини