Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Участие в семинар за допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие““ (25 август 2015)

На 25 август 2015г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Георги Георгиев, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов) взеха участие в еднодневен семинар, в „Интерхотел“ гр. Велико Търново. Целта на семинара беше да отговори на нуждата от допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие““ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и на нуждата от информация за механизмите за включване на ромската общност в местните процеси.

Организатор на семинара беше Асоциация Интегро – Разград, в изпълнение на споразумение за партньорство номер VP/2013/0482 между ERGO Network – Брюксел и Главна дирекция „Заетост“ на ЕК. В рамките на споразумението Асоциация Интегро изпълнява дейности, насочени към активизиране на ромската общност в България за участие в процесите на създаване на местни партньорства, планиране на Стретегии за местно развитие и участие в изпълнението им.

В семинара участваха представители на МИГ, общини и НПО. По въпроси свързани с Подмярка19.1 и Наредба 16 презентации изнесе Ралица Василева, главен експерт в отдел „Мерки по ос 4“ към дирекция „Развитие на селските региони“,  в Министерство на земеделието и храните. Презентация относно Програмата за развитие на селските райони и ромското включване изнесе и Камен Макавеев от СНЦ „Асоциация Интегро”

Архив Новини