Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Работна среща на партньорите (24 юли 2015)

На 24 юли 2015 г. в Хотел „Сарай“ – пловдивско, беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Целта на срещата беше обмяна на опит, взаимопомощ между партньорите за осъществяване на типови инициативи. Бяха обсъдени основните принципи, които всеки партньор следва при изпълнението на инициативата, от постъпване на дадената заявка до цялостното и изпълнение.

След проведена дискусия бяха установени сходни предпоставки възпрепятстващи осъществяването на повечето идеи: липса на документи за собственост, голям брой наследници (за покупка на земя);  висока цена за актива; липса на необходимите средства за собствено участие; високи очаквания на кандидатите, неотговарящи на действителната бизнес среда; високи институционални изисквания.

В резултат на работната среща, партньорите ще имат възможност да работят по-ползотворно, а обменената информация ще бъде изключително полезна за бъдещата работа с бенефициентите.

Новини

Архив Новини