Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на фондацията, така и на участниците.

Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални консултации, а именно:

  • Обучение на участниците по програмата на тема „Устойчиви практики при подхранване на земеделските култури“. В рамките на обучението бяха дадени съвети относно грижите и агротехническите мероприятия при овощните насаждения – резитби, борба с болести и вредители, създаване на нови насаждения, използване на нови сортове и практики. Дадоха се съвети за необходимостта от задължителното спазване на нормите на торене и пръскане, както и правилното използване на препарати за растителна защита и различните начини за прилагане на торовете и препарати. Представени и обсъдени са селскостопански практики за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите и почвите, пътищата за осъществяване на по-благоприятна околна среда, балансираното използване на минерални и органични торове. Дискутирано е с участниците количествата на използваните минерални торове и причините за замърсяване на околната среда с нитрати от земеделски източници и внасяне на прекомерни количества торове.
  • Обучение на участниците по програмата на тема „Практически съвети при приготвяне на работни разтвори“. Дискутирано бе правилното използване на препарати за растителна защита, изборът на подходящия продукт в подходяща доза, извършване на третиранията в подходящо време и подходящи климатични условия, както и използването на изправни и добре подготвени пръскачки и уреди за растителна защита.

Архив Новини