Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти (10 Октомври 2014)

На 10 октомври 2014 експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов извършиха химичен анализ за съдържанието на Амониев азот (NH4+ N), нитратен азот (NO3– N), калий (K+), ортофосфати (PO4-P), киселинност (pH) на взети предварително почви от различни имоти на бенефициенти. Целта е да се дадат по-добри агроконсултации по отношение използването на торове.

Архив Новини