Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти (10 Октомври 2014)

На 10 октомври 2014 експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов извършиха химичен анализ за съдържанието на Амониев азот (NH4+ N), нитратен азот (NO3– N), калий (K+), ортофосфати (PO4-P), киселинност (pH) на взети предварително почви от различни имоти на бенефициенти. Целта е да се дадат по-добри агроконсултации по отношение използването на торове.

Архив Новини