Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Дипломни работи разработени с помощта на Фондацията

Дипломни работи разработени с помощта на Фондацията


Подходът логическа рамка при разработване на проекти за работа с изолирани общности (Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи) /2014/

Проблеми на подхода “Лидер” /на примера на групи от Пловдивска област/ /2009/

Семейните ферми в условията на прехода (на база изследване на селскостопански производители в село Кочево) /2006/

Ролята на социалния капитал за опазване на околната среда /2006/

Проблеми в собствеността и използването на земята в село Христо Милево /2005/

Проблеми на фамилните земеделски стопанства в България (на примера на семейна ферма в село Кочово) /2004/