Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018За нас

За нас


Фондация „Земята – източник на доходи“ е регистрирана през юли 2003 г. в гр. Пловдив като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност. Тя работи за устойчиво развитие на селските райони чрез насърчаване на участието в местни икономически инициативи.

Основни приоритети на фондацията са:

  • Повишаване капацитета на местните институции и организации за подпомагане процеса на развитие на селските райони;
  • Създаване и укрепване на местни партньорства за подготовка и реализация на проекти в подкрепа на дребните земеделски стопани;
  • Разпространение на информация и осигуряване на консултантска помощ за прилагане на устойчиви селскостопански практики в райони със смесени етнически общности;
  • Предоставяне на финансова подкрепа за реализиране на местни икономически инициативи в областта на селското стопанство и алтернативния бизнес.

Основна програма на фондацията е “ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ”. Тя предоставя възможности на безимотни и малоимотни лица или семейства, предимно ромски, в селата от Пловдивска област, да станат собственици на земеделска земя и да упражняват ефективна селскостопанска дейност. Чрез двете си организационни звена – Агроинформационен център и „Земя и доходи” ЕООД, фондацията осигурява достъп до информация, консултации и обучения и достъп до ресурси.